vezi mai mult

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de pădurar în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara"
12.06.2024     
 
Anunțul concursului funcției vacante Magaziner al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
17.05.2024     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » ANUNȚ pentru ocuparea postului vacant de Maistru silvic în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
16
04.2024
ANUNȚ pentru ocuparea postului vacant de Maistru silvic în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
   
 

Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” anunță concurs

pentru ocuparea postului vacant de Maistru silvic în ocol silvic Băiuș

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind modul de selectare și angajare a personalului de conducere din cadrul entităților din subordinea Agenției „Moldsilva” aprobat prin Ordinul nr.70 din 25.02.2022       

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de 16.05.2024

 Modalitatea de depunere a documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea postului vor fi depuse la  ÎS Întreprinderea Silvică Iargara, pe adresa or. Iargara, str. Ștefan Vodă, 180, personal  sau  prin e-mail 

E-mail: juravliovnatalia7@gmail.com (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni – vineri, ora 08:00 – 16:30)

Telefon de contact : specialist resurse umane Juravliov Natalia 060667565

 SARCINILE DE BAZĂ

 Maistrul silvic (inspector de stat pentru protecţia pădurilor, în continuare maistrul silvic) este persoana  responsabilă, care asigură activitatea  tehnică şi  operativă a pădurarilor din sectorul încredinţat.                                                       

Maistrul silvic se supune nemijlocit şefului ocolului silvic şi adjunctului.

Organizează lucrul pădurarilor din sectorul încredinţat conform planului de activitate, aprobat de directorul întreprinderii.

 Organizează controlul executării tuturor lucrărilor silvice pe sector şi îndeplinirea de către pădurari a obligaţiunilor funcţionale.

 În activitatea sa maistrul silvic se conduce de materialele amenajistice, ordinele şi dispoziţiile directorului întreprinderii, indicaţiile şefului de ocol, Regulamentul pazei fondului forestier de stat, actele normative şi legislative în vigoare şi conform instrucţiunei de funcţie.

        Salariul de funcție   de la – 7500 lei

   Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)    cererea personală de angajare;

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii;

d)    curriculum vitae (CV)

e)    copia actelor/adeverințelor care atestă vechimea în muncă

f)   cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

   g)  certificatul medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs  se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 Condiții de participare la concurs:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)     are cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

c)      posedă limba română scris și vorbit;

d)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e)      are capacitatea deplină de exercițiu;

f)       studii superioare de specialitate fără cerințe către vechimea în muncă ori studii medii tehnice de specialitate și vechimea în muncă în ramura silvică de cel puțin 3 ani;

g)      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

h)     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; 

j)       este apt, din punct de vedere al stării sănătății, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sînt stabilite cerințe speciale de sănătate