vezi mai mult

Anunțul concursului funcției vacante Magaziner al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
17.05.2024     
 
Se prelungeşte concursul la funcţiile publice vacante
17.05.2024     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de pădurar în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara"
12
06.2024
ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de pădurar în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara"
   
 

 Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara  anunță concurs

pentru ocuparea funcției vacante de pădurar cantonului nr.1 în ocol silvic Băiuș ( situat în satul Beștemac, r-l Leova )

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind modul de selectare și angajare a personalului de conducere din cadrul entităților din subordinea Agenției „Moldsilva” aprobat prin Ordinul nr.70 din 25.02.2022       

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de 01.07.2024. 

 Modalitatea de depunere a documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea postului vor fi depuse la  ÎS Întreprinderea Silvică Iargara, pe adresa or. Iargara, str. Ștefan Vodă, 180, personal  sau  prin e-mail 

E-mail: juravliov.natalia7@gmail.com (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni – vineri, ora 08:00 – 16:30)

Telefon de contact : specialist resurse umane Juravliov Natalia 060667565

 SARCINILE DE BAZĂ a pădurarului

2.1. Pădurar păstrează fondul forestier ,mașinile, mecanismele, utilajul şi alte bunuri materiale, aflate la evidența contabilă a cantonului ;

2.2. Controlează calitatea lucrărilor efectuate pe teritoriul cantonului, starea rețelelor telefonice şi electrice, semnele amenajiste, fântânilor, izvoarelor, pădurilor, drumurilor şi altor edificii în conformitate cu actele normative în vigoare .

            2.3. Informează operativ şi la timp conducerea ocolului silvic despre apariția bolilor şi vătămătorilor pădurii, identifică arborii/arboretele infectați, rupți, doborâți de fenomene naturale şi raportează în scris maistrului silvic;

2.4. Efectuează lucrul de informare  în masă referitor la paza şi protecția pădurii .

2.5. Acordă ajutor maistrului silvic în vederea organizării şi executării la timp şi calitativ a lucrărilor silvice.

2.6. Participă la delimitarea şi evaluarea parchetelor în limitele tuturor tipurilor de tăieri și poartă responsabilitate de calitate lucrărilor efectuate  .

2.7. Repartizează ,conform bonurilor eliberate de ocolul silvic suprafețe în fondul forestier pentru folosințe.

2.8. Acordă ajutor grupei de amenajare în perioada de efectuare a lucrărilor de amenajare a sectorului de pădure   încredințat.

2.9. Duce evidență şi efectuează întocmirea dărilor de seamă stabilite în domeniul activității de conducere a întreprinderii silvice.

            2.10 Apără integritatea fondului forestier  împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a tăierilor ilegale de arbori şi sustragerii de lemn sau alte produse ale pădurii, distrugerii construcțiilor, instalațiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, puieților şi lăstarilor, precum şi a oricăror fapte ilegale;

            2.11 Strict răspunde de respectarea regulamentului intern, securității şi sănătății în muncă de către muncitorii subordonați, normele tehnicii securității şi activitate în domeniu;

            2.12 Pădurarul poartă responsabilitate personală de activitatea sa, de obiectele primite în folosință pentru a-și îndeplini obligațiunile şi de îndeplinirea în termenii prevazuți a dispozițiilor șefului de ocol silvic, directorului întreprinderii;

             2.13 Pădurarul reține, conform legislației în vigoare persoanele vinovate de săvârșirea contravențiilor silvice, încălcarea regulilor de vânat cu confiscarea producției dobândite ilegal în pădure;

           2.14 Pădurarul controlează documentele la efectuarea tuturor tipurilor de tăieri a pădurii;

           2.15 Identifică cioatele arborilor tăiați ilicit şi locurile arborilor defrișați;

            2 .16 Ia măsuri de prevenire a depozitării deșeurilor pe teritoriul fondului forestier,aplică prevederile legale în cazul constatării unor astfel de fapte;

           2.17 Pădurarul poartă responsabilitate de calitatea lucrărilor efectuate  la toate tipurile de exploatări forestieră (tăieri diverse, secundare, principale)

           2.18 Pădurarul poartă responsabilitatea de stivuirea lemnului de foc, lemnului de lucru, a crăcilor realizabile și nerealizabile    după finisarea  lucrărilor de exploatarea parchetului și până la recepția tehnică a masei lemnoase( crengi Ø 2 cm – 6 cm cu lungimea 2m, lemn de foc Ø 7 cm – ∞, lemn  de gater Ø 12 cm – ∞, manele Ø 8 cm – ∞, stive lemn de foc b-1-2 m, h – 1,08m, l  – ∞)    

             2.19 Urmărește ca modul de recoltare, din terenurile fondului forestier,a fructelor şi pomușoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale  şi altor plante pentru satisfacerea necesităților de producție şi științifice, precum şi în scopul obținerii beneficiilor de la vânzarea acestora, să fie efectuat în baza autorizațiilor şi altor documente eliberate de autoritățile abilitate în conformitate cu legislația în vigoare;

             2.20 Instalează panouri de avertizare şi de popularizare privind paza pădurii, prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, accesul şi parcarea autovehiculelor în pădure.

        Salariul de funcție  – de la 6250 lei

   Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)    cererea personală de angajare;

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii;

d)    curriculum vitae (CV)

e)    copia actelor/adeverințelor care atestă vechimea în muncă

f)   cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

   g)  certificatul medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs  se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 Condiții de participare la concurs:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)     are cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

c)      posedă limba română scris și vorbit;

d)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e)      are capacitatea deplină de exercițiu;

f)      Studii medii speciale și vechimea în muncă referitor la lucrările de evidență și control nu mai puțin de 1 an ori studii medii generale și vechimea în muncă la lucrările de evidență și control nu mai puțin de 3 ani;

g)      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

h)     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; 

j)       este apt, din punct de vedere al stării sănătății, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate