vezi mai mult

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de pădurar în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara"
12.06.2024     
 
Se prelungeşte concursul la funcţiile publice vacante
17.05.2024     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Anunțul concursului funcției vacante Magaziner al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
17
05.2024
Anunțul concursului funcției vacante Magaziner al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ”
   
 

 Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara  anunță concurs  

pentru ocuparea funcției vacante de magaziner în sediul central

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind modul de selectare și angajare a personalului de conducere din cadrul entităților din subordinea Agenției „Moldsilva” aprobat prin Ordinul nr.70 din 25.02.2022       

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de 17.06.2024. 

 Modalitatea de depunere a documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea postului vor fi depuse la  ÎS Întreprinderea Silvică Iargara, pe adresa or. Iargara, str. Ștefan Vodă, 180, personal  sau  prin e-mail 

E-mail: juravliov.natalia7@gmail.com (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni – vineri, ora 08:00 – 16:30)

Telefon de contact : specialist resurse umane Juravliov Natalia 060667565

 SARCINILE DE BAZĂ

Conduce lucrările de recepție , păstrare și elaborare a bonurilor materiale în depozit, amplasarea lor în ordinea în care poate fi folosiă cît mai eficient suprafața depozitului,asigurarea urgentării căutării materialelor necesare de păstrare, duce evinența operațiunilor la depozit, alcătuirea dărilor de seamă stabilite. Supraveghează existența și starea mijloacelor antiincendiare, starea încăperilor, utilajurui și inventarului la depozit și repararea  lor la timp. Organizează lucrările de încărcare –descărcare la depozit  a materialelor respective cu respectarea regulilelor de protecția muncii , tehnicii , securității, normelor sanitare , regulilor antiincendiare , colectarea , păstrarea și transmiterea la timp furnizorilor a rechizitelor de încărcat (contăinere, lăzi , cutii, suporturi ș.a.). Participă la inventarierea bonurilor materiale.

        Salariul de funcție  – 6290 lei

   Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)    cererea personală de angajare;

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii;

d)    curriculum vitae (CV)

e)    copia actelor/adeverințelor care atestă vechimea în muncă

f)   cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

   g)  certificatul medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs  se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 Condiții de participare la concurs:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)     are cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

c)      posedă limba română scris și vorbit;

d)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e)      are capacitatea deplină de exercițiu;

f)      Studii medii speciale și vechimea în muncă referitor la lucrările de evidență și control nu mai puțin de 1 an ori studii medii generale și vechimea în muncă la lucrările de evidență și control nu mai puțin de 3 ani;

g)      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

h)     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; 

j)       este apt, din punct de vedere al stării sănătății, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate